Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Go down

Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Bài gửi  duyminh on Sat Sep 13, 2008 7:33 pmmms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/5dk01-hayyeunhaudi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/5dk01-leda.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/5dk01-tienthoailuongnan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/5dk01-ngaunhien.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/5dk01-tutinhca.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/5dk01-canhhong.wma
mms://222.255.121.179/media/music/download/hnh01-conhodemnao.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/hnh01-yeu.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/hnh01-demnghetiengmua.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/hnh01-thoatly.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/hnh01-yeuthuongmongmanh.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/hnh01-khucmua.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/hnh01-conhodemnao.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/hnh01-noilong.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/hnh01-anhdaradi.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/hnh01-vaemdayeu.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/hnh01-tungngaydai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-01duongxauotmua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-01tinhkhucchieumua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-01conmuaphun.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-01muangau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-01muatinh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-01thangsautroimua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-01bangkhuangchieunoitru.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-01thalahatmuabay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ vt-01tiengmuadem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-01muaphitruong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-01lienkhuc.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp24-vatoisebaylen.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp24-langnghenoibuon.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp24-uocnguyen.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp24-chonhaungaysau.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp24-cobequangkhando.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp24-molamcodai.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp24-toimuon.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp24-vetsonnaotrenao.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp24-noidokhongcotoi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp24-khongaiyeuva.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp24-sieunhan.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01dietphatxit.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01muoichinthangtam.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01giaidieutoquoc.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01baicathongnhat.wmv

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01duongchungtadi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01muaxuandautien.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01tinhdatdomiendong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01tauanhquanui.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01datnuoc.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01mevietnam.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/na-01roianhtrangtan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/na-01viemratcananh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/na-01vanchoanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/na-01yeuvayeunganlan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/na-01tadiunhaubaylen.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/na-01khiemyeuanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/na-01baicatinhyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/na-01tinhkhuccuabongdem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/na-01muaxuanvatinhnhan.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01binhthuongthoi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01veroiradi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01giacmomuaxuan.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01chiataygiuahenho.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01camondemnay.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01nangnoichieugio.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01kyucloithay.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01doimatnhung.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01motngaykia.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01condochuthongphai.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01camonemsaigon.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01emdagietmottinhyeu.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01tuyhoaemnoinho.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01vocung.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ql-01quehuongtuoithotoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ql-01quenha.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ql-01chochieu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ql-01langtoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ql-01demtrangthu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ql-01doiloivoihue.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ql-01aoluahadong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ql-01quancoc.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ql-01ngodautrangdaquadoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ql-01chotinhthoimongmanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ql-01congmedichoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ql-01chotnhunammuoitam.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/dq-01nhungmuahoabolai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/dq-01tocmay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/dq-01baitinhchogiainhan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/dq-01yeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/dq-01timbong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/dq-01moihongdao.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/dq-01khongconmuathu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/dq-01ngungoannhengayxua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/dq-01loinhovaodoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/dq-01bienmong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02chieu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02niemkhuccuoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02trangmobensuoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02demdong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02trangsoncuoc.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02hoaicam.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02bietly.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02thuongnhaungaymua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02buontanthu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02thuquyenru.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02goigiochomaynganbay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02tiengcoitrongsuongdem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02thuhatchonguoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01tuoitientocmay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01dongtim.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01mehien.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01rockhoctro.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01muasaigon.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01noidaudivang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01khucsambanongchay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01oingayxuayeudau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01chieuphai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01chiconchungta.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01conhoaitrongtim.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01loivang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-03baicathongnhat.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-03tinhyeucuadatvanuoc.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-03chuyendoquehuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-03xakhoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-03chanque.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-03tauanhquanui.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-03giuamactukhoanghecauho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-03tinhyeutrendongsongquanho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-03datnuocloiru.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-03hoacauvuontrau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-03vidau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-03yeuderoibietxotxa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-03xinloiem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-03nho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-03dungdoianh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-03giayphutgianhon.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-03toilaaiemlaai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-03saigondemnay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-02demtinhyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-02demthaytalathacdo.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-02niemkhuccuoi.wma

_________________
Website: (www.phamduyminh.com)
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)

Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.

PostReply to see hidden links.
avatar
duyminh

Tổng số bài gửi : 2887
Points : 5567
Reputation : 83
Join date : 12/09/2008
Age : 37
Đến từ : http://diendan.phamduyminh.com

Xem lý lịch thành viên http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Bài gửi  duyminh on Sat Sep 13, 2008 7:34 pm

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-02khongconmuathu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-02tuoidabuon.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-02muahong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-02diemxua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-02tienghatlacloai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-02giotnangbenthem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-02thangsautroimua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp-01nuahonthuongdau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp-01xomdem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp-01doimatnguoisontay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp-01sangrung.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp-01mongduoihoa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp-01tiengdanchai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp-01hoitrungduong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-02honque.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-02chuyentinhkhongdivang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-02chuyendemmua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-02bebangbuomdaumuu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-02lienkhuctoitinh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-02quangonhaem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-02noemmotkhucdanca.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-02vangtransuytu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-02noibuongactro.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-02duoctinemlaychong.wma
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt01-chiyeuminhanh.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt01-neunhu.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt01-doi.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt01-thammonganhquayve.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt01-yeudoi.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt01-nhipsongsoidong.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt01-khoanhkhacmongcho.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt01-huongthanggieng.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt01-kyucbenanh.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt01-tinhxanh.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt01-muonnoiyeuanh.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt01-tinhyeudenmangtheomuaxuan.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-04muahoabuoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-04camxuctucauhodieuvi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-04giengque.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-04nhohue.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-04loiru.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-04trendinhphuvan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-04quenha.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-04goihuevaothu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-04langtoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-04chaydisongoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03troihanhoan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03santaclausiscoming.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03merrychristmas.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03vivalaradio.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03jinglebells.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03vuitrongbanggia.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03silentnight.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03noelnoel.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03okiagiangsinhdenroi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03dembinhyen.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03chiecxenai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03caocunglen.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03happynewyear.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp00-kinhcaugiangsinh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp00-chubedanhtrong
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp00-tamtinhhiendang.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp00-hatchomoinguoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp00-uocmobensong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp00-phothac.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp00-langngheloichua.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp00-avemaria.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp00-dangloicamta.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-04chieclathuphai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-04xotxa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-04thuongmotnguoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-04tinhyeudentronggiatu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-04biennho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-04motloicuoichoem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-04demthaytalathacdo.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-04aiduaemve.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-04loibuonthanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-04tinhkhucchieumua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-04ngayanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-04emvadem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-04nhinemdethay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-04hatmotngaymoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-04nguoidanba.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-04ngayemradoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-04tocthoitayho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-04suonggiangcauhat.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/duabe.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu02-khuchatngaytho.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu02-motmaiconsexa.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu02-ngaynaodo.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu02-khuchatyeudoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu02-haysongtrongamnhac.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu02-vaoha.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu02-meoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu02-vannhohoai.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu02-giacmotien.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu02-chiecla.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt05-xuandavedonxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt05-lixinhe.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt05-muaxuanyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt05-tuoixuanchoem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt05-huongthanggieng.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt05-dibenanhmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt05-xuanlagi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt05-muaxuancuaem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt05-haymangdennhungmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt05-giacmomuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt05-muaxuanemhat.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt05-vudieumuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu01-xuanca.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu01-khucxuanvui.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu01-muaxuanoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu01-donxuanve.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu01-hoixuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu01-xuanoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu01-muaxuansang.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu01-emmungdonxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu01-dontet.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu01-chaomuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt101-bienmong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt101-anhdadenroidi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt101-trennhungniemdau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt101-tuakhoimongmanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt101-catbui.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt101-choaiconchame.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt101-chayeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt101-haynoiloiyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt101-motthoangmuabay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt101-noilongnguoicasi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt101-langlenoinay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt101-monggianhnho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp04-dem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp04-mua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp04-thuhoainiem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp04-votinh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp04-thaothuc.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp04-vedianh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp04-loinguyencau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp04-hoainiem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp04-quakhuvanquanhday.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp02-ngamngui.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp02-thuyenvienxu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp02-bamegiolinh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp02-ngaytrove.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp02-quengheo.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp02-aoanhsutchiduongta.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp02-mokhuc.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp02-nuongchieu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp02-tinhca.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt06-moianhvehatinh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt06-nguoicongaisongla.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt06-motkhuctamtinhnguoihatinh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt06-loique.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt06-duongvehatinh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt06-guisongla.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt06-hatinhqueminh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt06-nguoidixayhokego.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt06-hatinhminhthuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt06-caudoicaucho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt05-leekimchi-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt05-leekimchi-2.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp03-daucoloilam.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp03-ngangthuaotim.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp03-bayngaydoimong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp03-mualabay.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp03-emkhongmuoncodon.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp03-totam.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp03-hua.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp03-doitenmotcuoctinh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp03-tinhkhongbiengioi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp03-rucon.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp03-momothanhphuc.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-emvegiuabinhminh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-chuyenhomqua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-motmanhtinhsau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-codonloicu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-vidauemhoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-maimongcho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-tiendua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-contavoinongnan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-mongngaysautaconhau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-langlenoinay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an01-tinhkhucmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an01-khimuaxuanden.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an01-loichucmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an01-nhungcanhenmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an01-xuanvienxu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an01-motthoanghuongxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an01-xuongphomuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an01-lendoichieuxuanxua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an01-emmangmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an01-depsaothanhphotoiyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt07-cochacanhdayeuem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt07-danhmatniemtin.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt07-bietlamsaodequenem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt07-nuhonduoimua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt07-tinhlang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt07-nguoiradividau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt07-emchiyeuminhanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt07-khicontimlentieng.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt07-yeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt07-mocoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-uocmobinhthuong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-vedaucanhchimbuon.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-timtronggiacmo.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-hanhphucdaulamo.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-Tuquaidehuynh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-muaxuanyeu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-lixinhe.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-muaxuanoimuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-nangxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-muaxuancuaem.wmv

_________________
Website: (www.phamduyminh.com)
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)

Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.

PostReply to see hidden links.
avatar
duyminh

Tổng số bài gửi : 2887
Points : 5567
Reputation : 83
Join date : 12/09/2008
Age : 37
Đến từ : http://diendan.phamduyminh.com

Xem lý lịch thành viên http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Bài gửi  duyminh on Sat Sep 13, 2008 7:35 pm

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-giacmomuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-hoaixuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-nhungtamthiepxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-tuoixuanchoem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-xuandave.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-huongthanggieng.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-haymangdennhungmuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-dibenanhmuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-nhungmuaxuandiudang.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-donxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-xuanhopmat.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-donxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-xuantungbung.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-chucmungxuanmoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-gioxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-emvegiuaphoxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-mongchieuxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-diepkhucmuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-khucnhacngayxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-xuandave.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-mungxuantetqueem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-hoabanvaolop.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-emyeu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-bavanthuongconnhungayxua.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-loitre.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-nangsantruong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-noivoime.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-tuoitho.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-heve.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-tunhadentruong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt103-muaquaphovang.wma

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt103-chieuhavang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt103-duyentinhlynguao.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt103-noibuonhoaphuong.wma

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt103-motnuavongsau.wma

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt103-duoigianhoagiay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt103-maunangquehuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt103-mientrungthuongnho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt103-muabongdiendien.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt103-veque.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-muaxuananhvaem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-laoxaomuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-donanhvevoimuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-maichoemmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-muaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-lkthantaikhoetet.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-anhchoemmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-benemmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-tetdenroi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-baicamuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-hatcungmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-khuccaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-lkxuandavedonxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-nangxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-yeunhaumuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-chuctet.wma


mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pn05-ngaytetqueemCD.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp05-ngaytetqueem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pn05-chomotmainanglen.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pn05-giacmoxuavoixa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pn05-huavoiemanhnhe.wma

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pn05-lienkhuctinhxanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pn05-timai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pn05-tinhtrongnhungnho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pn05-nuhonduoimua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-yeunguoitrongmong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-nguoidalangquenroi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-muaxuanbennhau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-loiannanmuonmang.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-chucxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-chiataynguoioi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-dungniucanhchimbay.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-haygiumaimuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-nuocmatantu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-demdaihonhaynoinhodaihon.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-nuhonmuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-dautinhvanxanh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-tinhnhusuongkhoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-hayradivaquenanh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-benmualaroi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-buonnhuthongxanh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-xuankhoesac.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-taonhidangso.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-muaxuancuaem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-muaxuantrongem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-bechuctet.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-domonanngaytet-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-banhchungbanhtetbolsa.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-domonanngaytet-2.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-muataynguyen.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-dovechotet.wmv

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-chotetbolsa.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-domonanngaytet-3.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-banhmuchatdua.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-thieunhicalidovui.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-chodemngaytet.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-dayhatkhuccaronrang.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-muakhuccaronrang.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-domamnguqua.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-hoaquangaytet.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-dayhatemnhotaynguyen.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-muataynguyen.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-hoacucngaytet.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-dovehoangaytet.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-hoadaohoamai.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-phongtucchungcayquat.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-cayquattaibolsa.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-traiduahaungaytet.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-duahaubolsa.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-reovangbinhminh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-caudoingaytet.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-phongtucsucsacsucse.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-muasucsacsucse.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-coongbacochame.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td01-Gaixuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td01-Canhenmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td01-Cungdanmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td01-Muaxuanyeuthuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td01-Anhchoemmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td01-Ngayxuanchoem.wma

_________________
Website: (www.phamduyminh.com)
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)

Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.

PostReply to see hidden links.
avatar
duyminh

Tổng số bài gửi : 2887
Points : 5567
Reputation : 83
Join date : 12/09/2008
Age : 37
Đến từ : http://diendan.phamduyminh.com

Xem lý lịch thành viên http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Bài gửi  duyminh on Sat Sep 13, 2008 7:35 pm

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td01-Muaxuancuoiem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td01-Nangchieu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td01-Hatvoimuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td01-Khuccayeudoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-xuandave.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt10-tinhxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-muaxuanoimuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt10-anhchoemmuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt10-muaxuantinhyeu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt10-muaxuanoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-hoaixuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt10-doancaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt10-xuanthi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-nhungmuaxuandiudang.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt10-hatcungmuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-nangxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt10-chieuxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-donxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt10-chucmungnammoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp06-Xuanca.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp06-Hoaxuanca.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp06-Xuanthuongnho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp06-Hoaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp06-Xuanvaanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp06-Loitotinhcuamuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp06-Langnghemuaxuanve.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp06-Muaxuandautien.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp06-Donxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp06-Xuanhopmat.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td02-diepkhucmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td02-donxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td02-xuanhopmat.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td02-muahoaanhdao.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td02-xuandave.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td02-muaxuanoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td02-donxuannaynhoxuanxua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td02-mongchieuxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td02-ailenxuahoadao.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td02-anhchoemmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td02-xuanvatuoitre.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/06-saigondeplam.wmaa
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/06-aoluahadong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/06-cadaome.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/06-huesaigonhanoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/06-muathukhongtrolai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/06-saudong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/06-tienghatvekhuya.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/06-xomdem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/06-chieclacuoicung.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/06-60namcuocdoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/06-tiengmuadem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/06-tinhkhucchieumua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-aoxanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-bupbebietyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-divenoixa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-caydansinhvien.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-maichotinhlenhdenh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-thuongnhonguoidung.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-condochuthongphai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-emvetinhkhoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-motthoidaxa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-phoxa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-hoamitocnau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-khongconmuathu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-honmoixa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-tachangconai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-tinhtho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/04-hatvoichuvecon.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/04-moingaytoichonmotniemvui.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/04-codinuoidaytre.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/04-mattroibecon.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/04-muaxuantrennhunggiengdau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/04-mottraitimmotquehuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/04-langnghemuaxuanve.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/04-muaxuanbencuaso.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/04-conkenhtadao.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/04-khuchatnguoidikhaihoang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/04-trianamvangmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/04-chuyendoixuachuyendoinay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-emonongtruongemrabiengioi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-caydanguitarecuadaidoi3.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-cogaithongduongbiengioitaynam.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-hayyenlongmeoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-tinhcatuoitre.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-baicakhongquen-qd.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-biengioitrongtraitimta.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-nhungdoimatmanghinhviendan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-ngaymaianhlenduong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-nhungbonghoatrentuyenlua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-baicatambiet.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-guilaiem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-baicakhongquen.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/02-motthoangquehuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/02-trovedongsongtuoitho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/02-conduongcolamebay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/02-chuyendoquehuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/02-baicadatphuongnam.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/02-khanhhoivaem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/02-diquavungconon.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/02-vedayngheem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/02-quehuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/02-tienghatchimdada.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/02-velaicoinguon.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/02-thuongquavietnam.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-thanhphotre.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-thanhphotoiyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-thanhpho10muahoa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-thanhphotinhyeuvanoinho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-thanhphotinhyeu.wm0061
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-emconnhohayemdaquen.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-thanhphocuatoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-20muanangla.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-demthanhphodaysao.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-ngovangxonxao.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-deplamthanhphotoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-emconnhohayemdaquen-xp.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-demthanhphodaysao-dvh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp08-camonmotdoaxuanngoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp08-chodoichuton.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp08-condochuthongphai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp08-emvatoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp08-choemngaynangxanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp07-nangvetheoanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp07-uocgi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp07-trieudoahoahong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp07-vingotdoimoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp07-emvanyeuanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-nhunguocmo.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-kyniemkhophai.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-cuoioi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-motthuoriengtoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-thaycooi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-mailatuoitho.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-thanhphokhongcomuadong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-chobanchotoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-hatlenbannhe.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-haythapsanghoabinh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp10-mokhuc.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp10-thuyenvienxu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp10-tinhca.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp10-ngaytrove.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp10-aoanhsutchiduongta.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp10-quengheo.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp10-nuongchieu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp10-bamegiolinh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp10-ngamngui.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp09-baydicanhchimbien.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp09-maumatnhung.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp09-mottinhyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp09-emdi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp09-conmuaphun.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp09-nguoitinhtramnam.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp09-tiengmuadem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp09-neuxanhau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp09-muaxuantrongdoimatem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp09-xinmotngaymaiconhau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-demaiduocgananh-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-valentine-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-nhunggiacmodai-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-detinhyeuhat-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-thienduong-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-biet-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-thucgiac-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-sangchunhatdiudang-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-cauchuyentinhyeu-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-voianh-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-demaiduocgananh-ht-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-detinhyeuhat-ht-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-nhunggiacmodai-ht-1.wma

_________________
Website: (www.phamduyminh.com)
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)

Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.

PostReply to see hidden links.
avatar
duyminh

Tổng số bài gửi : 2887
Points : 5567
Reputation : 83
Join date : 12/09/2008
Age : 37
Đến từ : http://diendan.phamduyminh.com

Xem lý lịch thành viên http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Bài gửi  duyminh on Sat Sep 13, 2008 7:36 pm

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp11-lienkhuc.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp11-loilamdaqua.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp11-vidau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp11-haytraloiem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp11-mongthuytinh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp11-nuahonthuongdau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp11-nuoitiec.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp11-cambay.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp11-chuyenthuongtinhthethoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp11-trangvo.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp11-kedungsautinhyeu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp11-kiepdoden.wmv

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt07-ninhkieumuaxuan-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt07-chuyentinhsongque-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt07-nholoiruxua-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt07-vequenoi-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt07-songtrang-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt07-tinhchiem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt07-huongphusa-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt07-nhocaycaudua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt07-bonglucbinh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt07-quehuongmaynhipcautre.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-noemmotkhucdanca.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-noemmotkhucdanca.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-hanhphucvanconquanhday.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-hanhphucvancondauday.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-hoinangbanchieugon.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-loinholoithuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-loinholoithuong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-dungtrachanhtoinghiep.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-dungtrachanhtoinghiep.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-dinhuoc.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-dinhuoc.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-tiendua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-tinhnguoithaphuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-taytrangtayden.wma
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt11-bangquo.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt11-comotvaidieuanhmuonnoivoiem.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt11-dakhuc.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt11-muahacondau.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt11-muathugiauem.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt11-mayxua.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt11-noikhatkhaomattroi.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt11-loitinhmuon.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt11-phiatoitamhontoi.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt11-velaiphoxua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt10-quangnamyeuthuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt10-lyvongphu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt10-duyentinhbaly.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt10-thuongemchindoimuoicho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt10-tinhque.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt10-demmophohoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt10-ngannammyson.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt10-ditimnguoihat.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt10-chieuvebensonghan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt10-tinhemxuquang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt09-traianhhung.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt09-tienghotrendatnghean.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt09-tienanhlenduong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt09-nhipcaunoinhungbovui.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt09-vuimoduong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt09-khauaoguinguoichiensi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt09-tinhcamuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt09-baicabencanhvong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt09-tinhtronglathiep.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt09-giubientroivinhbinh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt09-yeutronganhsang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt09-tinhkhuc.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt09-holdonbaby.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt09-duaem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt09-tinhcapho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt09-baihatbuon.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt09-hyvong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt09-vangem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-yeuthuongmongmanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-xindungnoiyeutoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-binhyen.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-ngaythangcondo.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-nuoitiec.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-loicuoichoem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-hoahoctro.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-conyeuemmai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-themmotlanyeuthuong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-lienkhucmua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-chieclathuphai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-biennho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-vingotdoimoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/bt12-nuademngoaipho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/bt12-kiepdamme.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/bt12-vetthuongcuoicung.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/bt12-saulebong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/bt12-hoahoctro.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/bt12-loivexomnho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/bt12-thanhphomuabay.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/bt12-dalathoanghon.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/bt12-chieucuoituan.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/bt12-phovangemroi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/bt12-coua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/bt12-tiendua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/rd01-vanganhmuadong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/rd01-nhulahenuoc.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/rd01-dungtimdenthienduongchet.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/rd01-sekhongcon.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/rd01-xinthutha.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/rd01-monglagiacmo.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/rd01-giacmodivang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/rd01-dungvoinoiyeuem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/rd01-nhulahenuoc.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/rd01-dungtimdenthienduongchet.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/rd01-giacmodivang.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/rd01-dungvoinoiyeuem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp13-phanmodau.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp13-xinmattroihaynguyen.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp13-hatrang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp13-catbui.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp13-diemxua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp13-trongnoidautinhco.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp13-dauchandiadang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp13-phoipha.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp13-songvedau.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp13-contuoinaochoem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp13-phanketthuc.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-nhucanhvacbay.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-chuyendoaquynhhuong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-quynhhuong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-nangthuytinh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-toiruemngu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-loibuonthanh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-nayemconho.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-thuobonglanguoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-tinhxa.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-hoavangmaydo.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-xinchotoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-chieclathuphai.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-loithienthugoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-dem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-motcoidive.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-bendoihiuquanh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-catbui.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-tutinhkhuc.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-doahoavothuong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp17-rutinh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp17-xintranonguoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp17-tuoidoimenhmong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp17-conaivoiai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp17-conmatconlai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp17-moihongdao.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp17-nhumotloichiatay.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp17-niutaynghintrung.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp17-doahoavothuong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp14-comotdongsongdaquadoi.mp3

_________________
Website: (www.phamduyminh.com)
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)

Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.

PostReply to see hidden links.
avatar
duyminh

Tổng số bài gửi : 2887
Points : 5567
Reputation : 83
Join date : 12/09/2008
Age : 37
Đến từ : http://diendan.phamduyminh.com

Xem lý lịch thành viên http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Bài gửi  duyminh on Sat Sep 13, 2008 7:37 pm

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp14-hoavangmaydo.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp14-chodoichuton.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp14-toidanglangnghe.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp14-chieclathuphai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp14-nhomuathuhanoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp14-conghedoinghieng.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp14-quynhhuong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp14-conhungconduong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp14-motcoidive.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp16-emdibomacconduong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp16-radonggiuango.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp16-xintranonguoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp16-bongkhonglabong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp16-toioidungtuyetvong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp16-comotngaynhuthe.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp16-hoaxuanca.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp16-nhutiengthodai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp16-homnaytoinghe.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp16-chieclathuphai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp15-trongnoidautinhco.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp15-emdentunghinxua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp15-comotngaynhuthe.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp15-nghenhungtanphai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp15-nguoivebongnho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp15-haimuoimuanangla.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp15-tinhkhucobai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp15-vangphaitruocngo.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp15-homnaytoinghe.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp15-vuonxua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td03-LK-chinnonroito.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td03-khurungcuabacgau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td03-LK-5ngontayngoan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td03-LK-thichthatthichghe.wmvmms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt10-okia.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt10-bosong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt10-tocthathuyentroi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt10-tinhtang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt10-anh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt10-muadongnamnghieng.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt10-emkhongvaochua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt11-chimotminhanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt11-maiyeuanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt11-loiyeudau.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt11-giacmocuatoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt11-uocmo.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt11-xuanvaanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt11-dunghatkhibuon.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt11-phutthoangqua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt11-giacmo.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt11-giacmocuatoi-4.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/saigongiadinh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hochiendauvi-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hochiendauvi-2.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt11-cangoitoquoc.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt11-dangdachotoisangmat.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt11-maucotoiyeu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt11-kechuyennguoicongsan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt11-nhuhoahuongduong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt11-huyendieu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt11-danglacuocsongcuatoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt11-dangdachotacoamotmuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt11-tiengdanbau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt11-vietnamoimuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt13-datnuoc.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt13-nhungbonghoatrentuyenlua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt13-hayyenlongmeoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt13-baicanguoinutuve.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt13-huyenthoaime.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt13-thanhphotinhyeuvanoinho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt13-emdiquacaucay.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt13-hatmualonglanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt13-khuchatnguoidikhaihoang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt13-muaxuantrentphcm.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp18-neucoloxalianhau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp18-biettimdau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp18-thienduongkhongloi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp18-divangcuoctinh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp18-nguoitinhtramnam.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp18-roimaithucgiac.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp18-vannho2.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu04-codoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu04-tranggiayquaynguocdau.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu04-conmattinhyeu.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu04-bientinh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu04-ditimtraicam.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu04-khoanglang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu04-cainhindautien.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu04-coime.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu04-loithoat.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu04-danvangtienglong.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/pnp19-dungbuocgiangho.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/pnp19-ngankhuctango.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/pnp19-tinhyeudentronggiatu.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/pnp19-buocnhaythienthan.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/pnp19-emvanyeuanh.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/pnp19-dongsongxanh.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/pnp19-thuca.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/pnp19-buocchanvui.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/pnp19-rocknrollchoem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-bietkhongem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-motlanbenem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-mamsong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-mamsong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-vangtrang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-dungnoiloichiatay.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-dungnoiloichiatay.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-timquen.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-timquen.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-nguoitanoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-naoaibiet.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-naoaibiet.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-tinhtangtinhtan.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-nhovethaytoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/an02-hatchoconngaymua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/an02-xaxa.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/an02-emtoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/an02-thoicongai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/an02-aia.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/an02-giotnangbenthem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/an02-mua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/an02-trangluoiliem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt12-rutinh_dvd.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt12-toiruemngu.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt12-doigoiembietbaolan.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt12-motcoidive.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt12-nhinnhungmuathudi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt12-nhucanhvacbay.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt12-tuoidabuon.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt12-roinhudangayngo.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt12-biennho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt12-nayemconho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-vietnamgamhoa-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-muaxuanoi-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-diepkhucmuaxuan-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-cotamngaynay-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-timanhbangnucuoi-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-lienkhucxuan-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-hotrennui-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-vidolaem-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-tungngaydai-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-ngamngui-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-viyeu-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-dacohoailang-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-cailuonghonviet-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-nhatphai-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-vongcobuon-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-lienkhucxuanCL-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-trichhaikichsangamuaxuan-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-nguoidanba-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-tinhca-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-ngodautinhdaquenminh-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-hondatrongvuontoi-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-baicatrendoi-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-ngaythangcondo-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-dauxotlyconcua-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-goianh-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-xuanvatuoitre-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td04-maitruongmenyeu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td04-muahe.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td04-phoxa.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td04-khuchatyeuthuong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td04-tinhme.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td04-conduongdenlop.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td04-tinhxanh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td04-sinhnhathong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td04-muaxuanyeuthuong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td04-thangnamemdem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td04-muataynguyen.wmv

_________________
Website: (www.phamduyminh.com)
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)

Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.

PostReply to see hidden links.
avatar
duyminh

Tổng số bài gửi : 2887
Points : 5567
Reputation : 83
Join date : 12/09/2008
Age : 37
Đến từ : http://diendan.phamduyminh.com

Xem lý lịch thành viên http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Bài gửi  duyminh on Sat Sep 13, 2008 7:38 pm

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/MP3/vt17-traicammattroi.mp3

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt17-ngaynaocoem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/MP3/vt17-thanhphomienquanho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt17-khongthevacothe.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/MP3/vt17-baolabuon.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/MP3/vt17-giacmochapi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/MP3/vt17-bensong.mp3

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an02-phulucdich.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an02-giaidieuquehuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an02-buctranhphuongnam.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an02-hanhkhucthonhiky.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an02-vinhchucvanxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an02-shanbeishuhai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an02-camxuctaynguyen.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an02-namai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an02-tienggoinoihoangda.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an02-muaha.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an02-tiengvong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-muahenho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-nhonhe.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-rockhoctro.wma

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-neunhu.wma


mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-hayquendibuondau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-nhonhe.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-hayquendibuondau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-naoaibiet.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-naoaibiet.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-tuoiteentocmay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-tuoiteentocmay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-kinhvanhoa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-timvekyniem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-bietkhongem.wma

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-thienthanbuon.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-doicholatheday.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-emchilagiacmo.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-motdoireuphong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-ngayxuamatroi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/MP3/bt19-conduongtoidi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/MP3/bt19-tinhdenroidi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt19-loichiataydenoithesaoanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt17-anhtinminhda.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/MP3/bt19-emcungorang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt19-monganhquayve.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/MP3/bt19-saoemvanyeu.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/MP3/bt19-loitraitimem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt15-baicadatphuongnam.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt16-timlailoithe.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt16-muadongxavang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt16-niemdau.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt16-emso.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt16-haythuongchophannguoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt16-goibinhyenquayve.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt16-noithoigianngunglai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt16-yeuthemlannua.mp3

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt16-giotnuocmatlangle.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt16-minhdaxanhau.mp3

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt16-caphemotminh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt16-loirulandaulamme.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-rugiactrendoi.mp3

mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-sekhongcon.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-toilaaiemlaai.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-suongdem.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-codon.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-mattroixanh.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-tranotinhxa.mp3

mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-nhungcauhoi.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-nhoai.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-hatlenbannhe.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-tranggiayquaynguocdau.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-rockvangtrang.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-langquendi.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-nguoidep.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-otronnhutrungvit.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-bekhongthichlamnguoilon.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-tamngoancuaba.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-bolatatca.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-hoamaoga.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-troicungkhocnhe.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-gaubong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-behocpiano.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-bevaongmattroi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-cachephoarong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-vuicungmattroi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-cotichbaygio.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-goitranglagi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-nucuoituoitho.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-muacauvong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-mailatuoitho.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt15-chiecaobaba.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-ngovangxonxao.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-nhacreomohanoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt15-hanhtrinhtrendatphusa.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-motnuamuadong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-muahoanghon.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt15-quehuong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-aoconmevabacmau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt15-mathuexua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-memongayay.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-emvesuoimo.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt15-tinhamchieuque.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-bamuoinamtinhcu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt15-goinhoquehuong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-hungho.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-vuongvanmuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt15-giamattrangthanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-tinhbien.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt15-huethuong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-saigonnoixa.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt15-tinhcadatbac.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-emconghemuathu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-emgaitravinh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-duxuanya.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt18-muahekyniem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt18-vaoha.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt18-banglangtim.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt18-hacuoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt18-chiataymuaha.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt18-ratruong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt18-nho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt18-phuongvaha.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt18-muaheoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt18-muahethuongyeu.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt17-monganhquayve.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt17-cochacanhdayeuem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt17-Bietlamsaodequenem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt17-danhmatniemtin.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt17-loichiataydenoithesaoanh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt17-saoemvanyeu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt17-dunggiannuaanh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt17-tinhlang.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt17-nguoiradividau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt17-nuhonduoimua.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt19-anhtinminhdachonhaumotkyniem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt17-ghetanh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt15-tinhbien.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt15-ngonsongbenbo.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt15-muadongvanganh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt15-haynhuchuatungyeuanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt15-khiemroixa.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt15-nhoanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt15-choem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt15-bongmexaxoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt15-traitimthattha.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt15-nhoanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt15-hoatau.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt16-dalathoanghon.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt16-kiepdamme.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt16-tiendua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt16-saulebong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt16-hoahoctro.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt16-loivexomnho.mp3

_________________
Website: (www.phamduyminh.com)
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)

Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.

PostReply to see hidden links.
avatar
duyminh

Tổng số bài gửi : 2887
Points : 5567
Reputation : 83
Join date : 12/09/2008
Age : 37
Đến từ : http://diendan.phamduyminh.com

Xem lý lịch thành viên http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Bài gửi  duyminh on Sat Sep 13, 2008 7:38 pm

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt16-thanhphomuabay.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt16-phovangemroi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt16-coua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt16-nuademngoaipho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt16-chieucuoituan.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt16-vetthuongcuoicung.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt14-tienggioxonxao.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt14-ngoisaonho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt14-conduongtinhyeu.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt14-conduongtinhyeu.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt14-giacmotinhyeu.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt14-coimodiuem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt14-demlaoxao.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt14-chieuvang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt14-hanhphuc.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/media/music/pnp21-xinloimaytaito.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/media/music/pnp21-nguoibanlalung.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp20-ongthaynongtinh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp20-nhungcongaubong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt13-uocmuon.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt13-imlang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt13-okianang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt13-goianh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt13-bayvaongayxanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt13-nghemua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt13-moveme.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt13-laiganbenem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt13-suoivaco.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt13-goianh_b.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an03-veque.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an03-muatrenphohue.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an03-longme.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an03-nhoque.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an03-rutrang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an03-tienghatgiuarung.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an03-hatrang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an03-dangdungbentre.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt18-ngaykhongmua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt18-amthanhcuocsong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt18-duanhkhongden.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt18-giacmotrua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt18-banmaixanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt18-muacaytrola.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt18-doimatem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt18-khucru.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt18-thucdaydi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an04-buitran.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an04-tangem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an04-chieuthienthai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an04-chieuthienthai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an04-neuanhsong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an04-dithamnguoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an04-dichuc.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an04-guinguoikhuatnui.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an04-tanganhvatoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an04-tinhyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an04-ditadi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an05-demvangay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an05-buctranhphuongnam.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an05-dakhuc.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an05-thegioichampa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an05-thienthanmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an05-muaha.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an05-nhohue.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an05-xuancaonguyen.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an05-czardas.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp22-thuca.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp22-coua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp22-sangngang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp22-thuongnhaungaymua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp22-buon.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp22-niemkhuccuoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp22-contuoinaochoem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp22-nuahonthuongdau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp22-muadongcuaanh.wma
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp23-kyniem.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp23-thuyenvienxu.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp23-nuongchieu.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp23-ngaytrove.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp23-caydanboquen.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp23-ngamngui.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp23-mokhuc.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp23-quengheo.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp23-embeque.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt13-huexa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt13-nho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt13-vydadotrang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt13-huongtinhcu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt13-trovethamhue.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt13-chieuxua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt13-giacmotrangnuoc.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt13-metoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt13-maitrolaihue.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt13-chuyentinhsonghuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt20-romance.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt20-studyno5.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt20-allegro.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt20-recuerdos.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt20-allemande.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt20-leyenda.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt20-unalimosnapor.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt20-prelude.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt20-avemaria.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt20-sakura.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-giacmocuatoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-xuanbenem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-trove.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-batoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-thuyengiay.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-thutinhyeu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-monganhve.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-kyniemmaitruong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-dunglamnoidau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-giacmotrua.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-nhungkhitabuon.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-tukhicoem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-hatmotngaymoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-hatmotngaymoi.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Phim/Tailieu/pnp13-dieuthuvigiuasg-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/bt01-vebenanh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/bt01-binhminhden.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/bt01-xinhnhudoahongnhung.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/bt01-mongcho.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/bt01-doithay.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/bt01-yeudaunhatphai.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/bt01-khuccatinhnguoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/bt01-hatchomoinguoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt18-onnghiasinhthanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt18-nganngathuongsen.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt18-loicuame.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt18-metoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt18-bonghongcaiao.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt18-tinhcha.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt18-nhanglongthap.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt18-mungtuoime.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt18-tinhme.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt18-mengheo.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt18-bongdangmehien.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt18-longme.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/td05-bonghongcaiao.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/td05-noilongconyeu.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/td05-meoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/td05-longme.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/td05-onnghiasinhthanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/td05-xaque.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/td05-nguocdonglennon.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/td05-trongvongtayme.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/td05-chieuthunhome.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/td05-mungtuoime.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/td05-menhmongtinhme.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/td05-tinhme.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Phim/Tailieu/pnp13-monngonsg-2.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt19-tinhme.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt19-vongtaybinhyen.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt19-loimeru.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt19-vangcha.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt19-bongca.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt19-nuocmatmuonmang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt19-camonnguoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt19-meyeucon.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt19-bonghongcaiao.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt19-meoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt19-melaquehuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt19-chayeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt21-conhautrongdoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt21-bangkhuang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt21-emodau.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt21-muathangchin.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt21-muadem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt21-visaoembuon.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt21-mayuhoai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt21-tinhemnhusongdai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt21-timanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt21-tanphai.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Phim/Tailieu/pnp13-noihoitucacmonanngon-3.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp23-ngintrungxacach.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp23-ngayxuahoangthi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp23-duaemtimdonghoa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp23-hoaxuanca.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp23-bameque.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp23-caydanboquen.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp23-kyniem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp23-quengheo.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp23-embeque.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp20-vuonxua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp20-chuyendoaquynhhuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp20-nhucanhvacbay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp20-coxotxadua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp20-tungngayqua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp20-tinhxotxavua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp20-vetlantram.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp20-rungxuadakhep.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp20-roinhudangayngo.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/pnp20-butkytcs.mp3

_________________
Website: (www.phamduyminh.com)
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)

Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.

PostReply to see hidden links.
avatar
duyminh

Tổng số bài gửi : 2887
Points : 5567
Reputation : 83
Join date : 12/09/2008
Age : 37
Đến từ : http://diendan.phamduyminh.com

Xem lý lịch thành viên http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Bài gửi  duyminh on Sat Sep 13, 2008 7:39 pm

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp20-nguoivebongnho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-maimaituoihaimuoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-thanhphoanhhung.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-saigonbaonhieupho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-chantroimoigoita.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-muahexanhlaive.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-thanhnienvingaymai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-noidaucondo.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-muahesinhvien.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-thanhnienvietnam.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-baicathanhniencongnhan.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-laimotmuahe.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-thanhdoanbanhungca.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-Track-thanhphoanhhung.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-Track-thanhnienvingaymai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-Track-chantroimoigoita.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-Track-saigonbaonhieupho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-Track-laimotmuahe.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hd01-lomotcuoctinh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hd01-chiconlakyniem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hd01-chiconlakyniem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hd01-baogioconhau.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hd01-baogioconhau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hd01-yeumotnguoikhong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hd01-lamsaoquendi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hd01-giotcaphedang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hd01-beyeu.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hd01-hayyeynhuyeu.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hd01-canphongtrong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Phim/pnp20-batdencanhdieu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Phim/pnp20-conmaconma.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Phim/Tailieu/pnp13-hanoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/gfp01-rutangamngui.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/gfp01-ruemtungngonxuannong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/gfp01-phoipha.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/gfp01-dauchandiadang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/gfp01-motcoidive.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/gfp01-tinhsau.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/gfp01-nhinnhungmuathudi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/gfp01-biennghinthuolai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/gfp01-uotmi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/gfp01-catbui.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/bt22-rungxuadakhep.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/bt22-anhxinlam.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/bt22-motnguoidi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/bt22-thanhphomuabay.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/bt22-tinhoi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/bt22-vebangmautinhyeu.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/bt22-lamsaoquendi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/bt22-khilavangroi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/bt22-loimon.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/bt22-vuontinh.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp25-demsao-dem.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp25-tiengdantinhyeu.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp25-voianhemvanla.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp25-conmuamuadong.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp25-vudieuhoangda.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp25-vanhuthetadayeunhau.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp25-semailabanthan.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp25-tuyetvong.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp25-nuoitiec.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp25-hayyeunhuchuayeu.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp25-emvatoi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp25-kyniem.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vfc01-cogaitrunghoa.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vfc01-damtrongtim.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vfc01-trehennuaroi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vfc01-neubiettruoctinh.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vfc01-giannhaudeyeuanh.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vfc01-goitentoinhe.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vfc01-trehennuaroi-vcd.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vfc01-damtrongtim-vcd.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vfc01-giannhaudeyeuanh-vcd.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vfc01-cogaitrunghoa-vcd.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vfc01-tiengset-vcd.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vfc01-goitentoinhe-vcd.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/bt22-truongchiminuong.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/bt22-lanvadiep.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/bt22-quangamdaulang.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/bt22-tinhanhbanchieu.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/bt22-vodongso.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/bt22-thuyenhoa.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/bt22-thuyenhoa.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Tvo/tvo20/tvo20-hoi ngomuathu.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Tvo/tvo20/tvo20-hatran.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Tvo/tvo20/tvo20-hoahau2006.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Tvo/tvo20/tvo20-phimngan.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Tvo/tvo20/tvo20-thuongquaVN.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Tvo/tvo20/tvo20-tin.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Phim/Tailieu/pnp13-lehoithanglong.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/hpt02-emdiquacaucay.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/hpt02-canhrungmouoc.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/hpt02-buiphan.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/hpt02-chodongkenhxanh.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/hpt02-thangbantoi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/hpt02-haydungchanoi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/hpt02-tienghatnhungco.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/hpt02-trangwebmongcho.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/hpt02-emvegiuaphoxuan.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/hpt02-nhungvetchaicho.mp3
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-emkhongconyeuanh.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-emkhongconyeuanh.mp3
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-niemdausequa.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-niemdausequa.mp3
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-lamsaoanhbiet.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-lamsaoanhbiet.mp3
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-semaiyeuanh.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-semaiyeuanh.mp3
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-duanhdaquen.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-duanhdaquen.mp3
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-muonmang.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-muonmang.mp3
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-ngaythangchiaxa.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-ngaythangchiaxa.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/pnp24-mohoa.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/pnp24-duam.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/pnp24-cohangcaphe.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/pnp24-chieclacuoicung.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/pnp24-bietly.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/pnp24-sonnuca.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/pnp24-ngayve.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/pnp24-goigiacmoxua.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/pnp24-ghen.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/pnp24-mongduoihoa.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp25-ngayemden.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp25-ruem.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp25-chieunho.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp25-cuoctinhdem.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp25-neubienkhongcosong.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp25-canhchimlangthang.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp25-demnho.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp25-motvongquanh.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp25-quehuongtuoithotoi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp25-tukhicoem.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp26-langquendi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp26-dieukylacuaem.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp26-muitenvotinh.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp26-langthangtrongphong.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp26-muachieukyniem.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp26-conmuachieucn.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp26-neunhuemmomong.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp26-labiec.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp26-lienkhucaotrang.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Phim/pnp20-mevangnha.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Phim/pnp20-thamtunghiepdu.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/01-superstylin.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/01-therevolution.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/01-dream.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/01-august.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/01-comeon.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/01-dextademo.mp3
mms://222.255.121.179/Media/VCD/bt02-meoixuanlaive.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/bt02-huevandethuong.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/bt02-maynho.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/bt02-nhatcanhbanglang.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/bt02-muahue.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/bt02-nhipsongluavang.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/bt02-phuongtim.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/bt02-chotnhoquexua.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/bt02-giabo.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt18-giacmola.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt18-rangomayeu.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt18-binhnguyenxavang.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt18-nuocsau.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt18-tienggoi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt18-lukhachsonghong.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt18-muabaythapco.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt18-quenha.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/sg02-tinhanhbanchieu.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/sg02-caytrungcasauvuon.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/sg02-ganhchekhuya.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/sg02-muoisautrangtron.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/sg02-vodongso.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/sg02-tinhlanvadiep.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/sg02-onglaocheodo.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/sg02-trenduongluudien.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/sg02-trongloanthanglong.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/bt23-consongyeuthuong.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/bt23-benaybennay.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/bt23-onoidoemcuoi.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/bt23-nguoidayeuem.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/bt23-timnoidauchantinh.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/bt23-quanvang.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/bt23-ngaynaoemnoi.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/bt23-noibinhyen.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/bt23-conhaumuondoi.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/bt23-tinhkhuccuoi.wma
mms://222.255.121.179/Media/Chaoco/quocthieu.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Chaoco/quocthieu-wma.wma
mms://222.255.121.179/Media/Chaoco/quocca.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Chaoco/quocca-wma.wma
mms://222.255.121.179/Media/Chaoco/chaoco2_ToWmv.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-ruocdenthangtam.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-thangcuoi.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-vangtrangcotich.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-rockvangtrang.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-goitranglagi.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-vangtrangyeuthuong.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-cuoioi.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-hoitrangram.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-ruocdenduoitrangthu.wmv

_________________
Website: (www.phamduyminh.com)
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)

Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.

PostReply to see hidden links.
avatar
duyminh

Tổng số bài gửi : 2887
Points : 5567
Reputation : 83
Join date : 12/09/2008
Age : 37
Đến từ : http://diendan.phamduyminh.com

Xem lý lịch thành viên http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Bài gửi  duyminh on Sat Sep 13, 2008 7:40 pm

mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-ongninhongnang.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-tetsuoihong.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-bevaongmattroi.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-sieuquay.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-emmuonlamcasi.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-cotichbaygio.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-bekhoebengoan.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-sacmauuocmo.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Phim/Tailieu/pnp13-halong-1.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Phim/Tailieu/pnp13-halong-2.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Chaoco/lechaoco_512Kbps.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Chaoco/lechaoco_256Kbps.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt19-anhnhoem.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt19-thoatly.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt19-loicatutraitim.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt19-loiyeu.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt19-loihua.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt19-maiyeunhau.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt19-nghingo.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt19-bietnoisao.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt19-cophaitinhyeu.mp3
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-ruocdentrungthu.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-anhtrang.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-emdiconthuyentrang.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-chihang.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-chuthongoc.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-caibonglacai.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-mualan.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-dungdangdungde.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-onggiangong.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-chimchichbong.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-bedithamquan.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-bupbecotich.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-dade.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-hoacuabe.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-giacmocuameo.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-thadiababa.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-quabongvui.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-danhtrong.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-baoidicho.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-connit.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp27-mualan.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp27-muatrangqueem.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp27-demtrungthu.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp27-tuoicuatrang.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp27-muahatcungtrang.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp27-longdenphoco.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp27-cuoioi.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp27-onggiangonggiang.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp27-vangtrangcotich.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp27-trangtrenbien.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp27-chiecdenongsao.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp27-vuihoitrangram.wmv
mms://222.255.121.179/Stream/Phim/pnp20-lothuoctanghinh-7.wmv
mms://222.255.121.179/Stream/Phim/pnp20-langthangtrongrung-8.wmv
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/pnp27-bongdiendien.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/pnp27-vemientay.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/pnp27-bencaungomong.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/pnp27-conduongmangtenem.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/pnp27-laudaitinhai.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/pnp27-quencaycaudua.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/pnp27-chieunuoclu.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/pnp27-chovualongem.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/pnp27-cauchuyendaunam.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/pnp27-donxuannaynho.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/pnp27-vongcobuon.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/pnp27-dauxotlyconcua.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/tu08-guihue.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/tu08-hoainiem.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/tu08-timlai.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/tu08-convuong.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/tu08-depmoi.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/tu08-tinhco.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/tu08-mongtinh.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/tu08-tocxoa.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/tu08-chieuque.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/tu08-noilongconyeu.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/tu08-vuingaycuoi.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/tu08-movecauhat.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/an01-muathuchoem.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/an01-matbiec.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/an01-riengmotgoctroi.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/an01-chieunaykhongcoem.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/an01-niemkhuccuoi.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/an01-bantinhcuoi.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/an01-tugionghat.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/an01-thangsautroimua.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/an01-aoluahadong.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-tuoitretpanhhung.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-nhipdieutuoitre.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-chaomotngaymoi.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-khuchattuoitresg.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-suctretpanhhung.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-thanhnientphcm.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-haytinvaochungta.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-duocsangniemtin.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-emlacogaitinhnguyen.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-tienlentntp.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-khuchattunhungcongtrinh.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-thanhnientinhnguyen.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-tuoitrethanhphobac.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-suctrelaniemtin.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-tuoitrethanhphobacho.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-baicatntinhnguyen.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/vt20-demnaycomuaroi.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/vt20-demthanhthi.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/vt20-nguoidixamai.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/vt20-ngodautinhda.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/vt20-benem.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/vt20-maumatnhung.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/vt20-tamconngong.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/vt20-thanhphosuong.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/vt20-mattroicuatoi.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/vt20-chuyenchangcodon.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/sg03-khitraitimbuon.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/sg03-nhugiacmodau.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/sg03-chieunaykhongcoem.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/sg03-demnamnghehuongbay.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/sg03-xincongoitennhau.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/sg03-tugionghatem.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/sg03-motthoangchimbao.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/sg03-baichoem.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/sg03-muonnoiyeuem.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/sg03-nuahonthuongdau.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/sg03-chieclacuoicung.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/sg03-chonguoitinhlo.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/pnp25-khongcoem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/pnp25-thalaquendi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/pnp25-doiemtrongmo.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/pnp25-neukhongconyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/pnp25-emcoyeuanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/pnp25-phutgiayminh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/pnp25-datrotyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/pnp25-maumatnhung.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/pnp25-nhoemdemnay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/pnp25-tinhphaidau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/pnp25-yeuem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/pnp25-khongcoem2.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/Phim/Phimtailieu/pnp13-sacmauxuquang.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg04-emvekeotroi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg04-tinhyeuoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg04-danhphutinh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg04-lanhtron.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg04-giatu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg04-muamua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg04-tinhchiem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg04-saudong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg04-chuyendo.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg04-giotle.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg04-chieumuanoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/vt21-dem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/vt21-ngaybinhthuong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/vt21-mo.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/vt21-consongmocoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/vt21-consongmocoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/vt21-thuytien.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/vt21-mong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/vt21-quen.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/vt21-tinhve.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/vt21-nocturnal.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/vt21-icould.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/Phim/pnp20-bietthuhoahong-9.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/Phim/pnp20-giasu-10.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/mf01-detrondoithuongnho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/mf01-hayyeuthatlong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/mf01-khidamuonmang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/mf01-ngaytinhphoipha.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/mf01-muadongyenlang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/mf01-connhotinhdau.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/mf01-riengminhem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/mf01-conhungkhimotminh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/mf01-thuychung.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/mf01-viemyeuanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/tivio/tvo-24/chuyende.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/tivio/tvo-24/tinnhanh-24.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/tivio/tvo-24/phimngan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/tivio/tvo-24/nhanvat.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/tivio/tvo-24/vanhoavn.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-bonghong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-bonghong-k.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-nguoithay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-nguoithay-k.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-nhoonthayco.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-nhoonthayco-k.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-khoanglangphia.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-khoanglangphia-k.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-truongxua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-truongxua-k.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-thaytoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-thaytoi-k.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-thaycooi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-thaycooi-k.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-namthangbennhau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-namthangbennhau-k.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-conduongtuoitho.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-conduongtuoitho-k.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-hatlennao.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-hatlennao-k.wmv

_________________
Website: (www.phamduyminh.com)
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)

Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.

PostReply to see hidden links.
avatar
duyminh

Tổng số bài gửi : 2887
Points : 5567
Reputation : 83
Join date : 12/09/2008
Age : 37
Đến từ : http://diendan.phamduyminh.com

Xem lý lịch thành viên http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Bài gửi  duyminh on Sat Sep 13, 2008 7:40 pm

mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-canhphuong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-canhphuong-k.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-hatvoidauyeu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-hatvoidauyeu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-neuphaixanhau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-neuphaixanhau-k.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-muahong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-muahong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-quetoiyeudau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-quetoiyeudau-k.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-vongtaynhanai.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-vongtaynhanai-k.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-sekhongphai.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-sekhongphainhoa-k.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg06-demdong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg06-muathukhong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg06-rutangam.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg06-bietly.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg06-thuquyen.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg06-noilong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg06-aivesong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg06-duam.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg06-taaoxanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg06-colanggieng.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg06-goigiochomay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg06-conthuyenkhong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/lh01-dungdoigian.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/lh01-dauchi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/lh01-taoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/lh01-kesay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/lh01-tinhyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/lh01-giacmo.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/lh01-loihua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/lh01-hayyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/lh01-mongcho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/lh01-chutnghia.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg07-hoamuoigio.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg07-aoemchuamac.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg07-hoasunhanang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg07-aichotoitinhyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg07-tienghotchimdada.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg07-conthuongraudang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg07-chuyendemua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg07-giotledaitrang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg07-emditrenconon.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg07-chimsaongayxua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg07-saochuathayhoiam.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg07-vequengoai.wma

_________________
Website: (www.phamduyminh.com)
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)

Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.

PostReply to see hidden links.
avatar
duyminh

Tổng số bài gửi : 2887
Points : 5567
Reputation : 83
Join date : 12/09/2008
Age : 37
Đến từ : http://diendan.phamduyminh.com

Xem lý lịch thành viên http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết